مرحله دوم حذفی
 
   
   
   
   
 
کدنامفامیلیبازیپیش پرداختامتیاز
11717آتناسلطاني317400000018
80504اميدحسينهاشمي31087000009
70818بهناززاهدي3760000006
41323افروزمحمدي نژاد3350000003
 
 
جدول بازی ها

 
 
هفتهکد 1نام 1فامیلی 1پیش پرداختکد2نام2فامیلی2پیش پرداخت
هفته اول11717آتناسلطاني6200000041323افروزمحمدي نژاد0
هفته اول80504اميدحسينهاشمي2250000070818بهناززاهدي12000000
هفته دوم11717آتناسلطاني6200000070818بهناززاهدي12000000
هفته دوم80504اميدحسينهاشمي2250000041323افروزمحمدي نژاد0
هفته سوم11717آتناسلطاني6200000080504اميدحسينهاشمي22500000
هفته سوم41323افروزمحمدي نژاد070818بهناززاهدي12000000