رقابت های لیگ انفرادی
 
   
  مرحله  
   
   
   
 
رتبهکدنامفامیلیرقابتپیش پرداختامتیاز
140809امير حسينحميدي0 0
541814خسروعبدي0 0
491126عليرضاارباب پور بيدگلي0 0
340544آذينرمضاني0 0
270948مرتضيده پناه0 0
 
 

 جدول بازی ها


 
 
هفتهکد 1نام 1فامیلی 1پیش پرداختکد2نام2فامیلی2پیش پرداخت
140809امير حسينحميدي 41814خسروعبدي 
191126عليرضاارباب پور بيدگلي 40544آذينرمضاني 
240809امير حسينحميدي 40544آذينرمضاني 
291126عليرضاارباب پور بيدگلي 70948مرتضيده پناه 
340544آذينرمضاني 70948مرتضيده پناه 
341814خسروعبدي 91126عليرضاارباب پور بيدگلي 
440809امير حسينحميدي 70948مرتضيده پناه 
440544آذينرمضاني 41814خسروعبدي 
540809امير حسينحميدي 91126عليرضاارباب پور بيدگلي 
570948مرتضيده پناه 41814خسروعبدي