مرحله اول انفرادی
 
   
   
   
   
 
رتبهکدنامفامیلیرقابتپیش پرداختامتیاز
140809امير حسينحميدي584,000,0009
270948مرتضيده پناه550,000,0006
340544آذينرمضاني540,500,0006
491126عليرضاارباب پور بيدگلي557,000,0003
541814خسروعبدي5 0
 
 

 جدول بازی ها


 
 
هفتهکد 1نام 1فامیلی 1پیش پرداختکد2نام2فامیلی2پیش پرداخت
140809امير حسينحميدي24,000,00041814خسروعبدي 
191126عليرضاارباب پور بيدگلي9,000,00040544آذينرمضاني22,500,000
240809امير حسينحميدي36,000,00040544آذينرمضاني 
291126عليرضاارباب پور بيدگلي12,000,00070948مرتضيده پناه40,000,000
340544آذينرمضاني 70948مرتضيده پناه10,000,000
341814خسروعبدي 91126عليرضاارباب پور بيدگلي1,500,000
440809امير حسينحميدي 70948مرتضيده پناه 
440544آذينرمضاني18,000,00041814خسروعبدي 
540809امير حسينحميدي24,000,00091126عليرضاارباب پور بيدگلي 
570948مرتضيده پناه 41814خسروعبدي