مرحله دوم حذفی
 
   
   
   
   
 
کدنامفامیلیبازیپیش پرداختامتیاز
11717آتناسلطاني21120000006
80504اميدحسينهاشمي2862000003
41323افروزمحمدي نژاد2350000003
70818بهناززاهدي2640000000
 
 
جدول بازی ها

 
 
هفتهکد 1نام 1فامیلی 1پیش پرداختکد2نام2فامیلی2پیش پرداخت
هفته اول11717آتناسلطاني7200000041323افروزمحمدي نژاد29000000
هفته اول80504اميدحسينهاشمي8320000070818بهناززاهدي64000000
هفته دوم11717آتناسلطاني4000000070818بهناززاهدي0
هفته دوم80504اميدحسينهاشمي300000041323افروزمحمدي نژاد6000000
هفته سوم11717آتناسلطاني080504اميدحسينهاشمي0
هفته سوم41323افروزمحمدي نژاد070818بهناززاهدي0