• جستجوی لیگ
 •  
   
   
  سرپرست
  گروه
   
  کد تیمتیمرقابتپیش پرداختامتیاز   
  4105پسندی/لنجاب پور8353,000,00018لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4102مرتضی میرعظیمی18777,000,00015لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4110محمد شایان پور8421,200,00015لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4107ویدا بساطی8271,100,00015لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4103وحید باقری8230,000,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4106علی اکبر عبدی28108,840,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4108فرمان جدی865,000,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4104جواد پورغلام18181,000,0009لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4101بلندبالا/لطفی18160,000,0009لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4109ابدالی/رضایی1851,600,0003لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
   
       
       
  هفته  
   
  تیم 1پیش پرداختتیم 2پیش پرداخت
  بلندبالا/لطفی128,000,000مرتضی میرعظیمی154,000,000
  وحید باقری104,000,000جواد پورغلام154,000,000
  پسندی/لنجاب پور64,000,000علی اکبر عبدی2 
  ویدا بساطی46,500,000فرمان جدی16,000,000
  ابدالی/رضایی120,000,000محمد شایان پور101,500,000