• جستجوی لیگ
 •  
     
  گروه
   
   کد تیمتیمبازیپیش پرداختامتیاز  
  Select100علي اکبرعبدي233530000009لیست اعضاءفروش اعضاء
  Select97مهسا جرجاني135295000006لیست اعضاءفروش اعضاء
  Select251محمود نوري31055000003لیست اعضاءفروش اعضاء
  Select228ماجد33697500000لیست اعضاءفروش اعضاء
   
    جدول بازی ها  
   
  هفتهتیم 1پیش پرداختتیم 2پیش پرداخت
  هفته اولمهسا جرجاني1417000000ماجد36000000
  هفته اولمحمود نوري18000000علي اکبرعبدي2106000000
  هفته دوممهسا جرجاني145000000علي اکبرعبدي2101000000
  هفته دوممحمود نوري13000000ماجد31500000
  هفته سوممهسا جرجاني145000000محمود نوري5000000
  هفته سومماجد30علي اکبرعبدي217000000