• جستجوی لیگ
 •  
   
   
  سرپرست
  گروه
   
  کد تیمتیمرقابتپیش پرداختامتیاز   
  4102مرتضی میرعظیمی119928,000,00018لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4107ویدا بساطی19605,350,00018لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4110محمد شایان پور19477,600,00018لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4105پسندی/لنجاب پور19457,000,00018لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4103وحید باقری19251,000,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4101بلندبالا/لطفی119210,500,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4106علی اکبر عبدی219113,840,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4108فرمان جدی1983,000,00012لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4104جواد پورغلام119189,000,0009لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
  4109ابدالی/رضایی11963,600,0006لیست اعضاءفروش اعضاء مدیر
   
       
       
  هفته  
   
  تیم 1پیش پرداختتیم 2پیش پرداخت
  بلندبالا/لطفی128,000,000مرتضی میرعظیمی154,000,000
  وحید باقری104,000,000جواد پورغلام154,000,000
  پسندی/لنجاب پور64,000,000علی اکبر عبدی2 
  ویدا بساطی46,500,000فرمان جدی16,000,000
  ابدالی/رضایی120,000,000محمد شایان پور101,500,000